skip to Main Content
सम्पर्क: +977-23-563188 / 562847 (प्रधान कार्यालय) Check Mail Career Download Contact us

प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक

परीक्षा मिति र स्थान तोकिएको सूचना !

लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरिएको सूचना !

परीक्षाकेन्द्र तोकिएको सूचना

Back To Top